Psihologija kao nauka bavi se izučavanjem čovekove duše (na grčkom: „psihe“). Savremena istraživanja upućuju nas na neophodnost holističkog, celovitog pristupa u nauci koji podrazumeva istovremeno obraćanje pažnje na fizički, psihički i duhovni aspekt čovekovog bića. Duhovna dimenzija čovekovog bića utiče na njegovu psihu. Vera i nada donose vedrinu, mir i volju za stvaranjem. Osećaj besmisla uzrokuje melanholiju, depresiju i smanjenu kreativnost. Nebrižljiv odnos čoveka prema sopstvenom telu dovodi do posledica na mentalnom planu – neispavanost i loša ishrana negativno utiču na nervni sistem, smanjuju mentalne sposobnosti a u drastičnijim slučajevima uzrokuju neurološke ili čak duševne bolesti. S druge strane, postoje psihosomatske bolesti koje dokazuju uvek prisutan uticaj negativnih mentalnih stavova ili duševnih smetnji na telesno zdravlje. Savremena saznanja o međusobnoj povezanosti tela, psihe i duha dovela su do promene načina razmišljanja i promene pristupa u nauci. Tako naprimer, savremena definicija zdravlja uključuje fizičko, mentalno, socijalno i duhovno blagostanje.

Sadržaji koji su pred vama obrađuju psihološke teme i nude široku lepezu odgovora na traganja smeštajući otkrića savremene psihologije u jedan širi duhovni referentni okvir. Verujemo da će vam nešto od ponuđenog pomoći da sagledate izazove i probleme koje vaše lično iskustvo postavlja pred vas i kormilo života kojim upravljate okrenete ka punini i smislu koji angažuje sve skrivene i neiskorišćene potencijale.

Close Menu