Bliži od anđela

Uzbudljivi uvid u sudbinu čovečanstva

1. BLIŽE OD ANĐELA

Careva nevesta je carica. Na osnovu njihove bračne veze, sve bogatstvo i sva vlast u carstvu pripadaju njoj kao i njemu. Pa ipak, ako se udala iz ljubavi, sve je to ništa u poređenju s radošću koju joj pruža poznavanje cara kao svog muža i prijatelja. Ona je najpre njegova voljena nevesta, pa tek onda carica. Tako je, u principu, i u Božjem carstvu. U intimnom, duhovnom smislu, Bog traži od nas da se s Njim „venčamo“ iz ljubavi, a ipak Mu pričinjava najveće zadovoljstvo da nam uz to podari i ceo svemir. Ovo što ćete pročitati, nesumnjivo će vam delovati kao veliko preterivanje. Neka bude tako. Takva je priroda prave ljubavi. Ona se uvek pruža izvan granica onoga što je neophodno, ka krajnjim dometima ekstravagancije. Zato nastavite da čitate i verujte u neverovatno… ako se usuđujete. Do kraja našeg putovanja, sigurno ćete zateći sebe kako izgovarate paradoksalnu molitvu: „Verujem, Gospode; pomozi mom neverju“ (Marko 9,24). „Božji ideal za Njegovu decu nadmašuje i najviše domete ljudske misli“ (E. V., Čežnja vekova), a ipak bi trebalo da ga dosegnemo, jer smo sposobni da doživimo i ono što ne možemo u potpunosti da shvatimo. Čak i okrajci Božje ljubavi poseduju isto suštinsko svojstvo kao i njena srž. Dok srcem i umom težimo da proniknemo u sam vrhunac Božjeg plana za nas, našim namerama najbolje će poslužiti da najpre stvorimo sliku svemira kao carstva naseljenog različitim redovima razumnih stvorenja. A onda ćemo razmotriti svoj privilegovani položaj unutar te visoko organizovane strukture.

Anđeli
INHABITED SPACE

2. NASELJENI SVEMIR

U Svetom pismu nalazimo jasne nagoveštaje o identitetu prvog živog bića koje je Bog ikada stvorio. Takođe nalazimo nagoveštaje o redu bića koja je stvorio poslednja, kao krunski čin stvaranja. U toj istinitoj priči, istovremeno svetloj i tamnoj, takođe saznajemo da će prvi biti poslednji, a poslednji prvi. Hajde da zajedno sastavimo delove te priče. Knjiga o Jovu – najstarije literarno delo inspirisano Svetim Duhom koje posedujemo – skreće nam pažnju na postojanje bića koja ne pripadaju ljudskom rodu, a koja naseljavaju kosmos van planete Zemlje. U sledećem odlomku Bog govori Jovu o trenutku stvaranja našeg sveta i onome što se tom prilikom dešavalo: „Gde si ti bio kad sam postavljao temelje zemlji?… Kad su zvezde jutarnje zapevale zajedno, a svi sinovi Božji klicali od radosti?“ (Jov 38,4.7). Prvo što ovde primećujemo je hronologija. Ko god da su bila ta bića, ona su postojala i pre stvaranja Zemlje i ljudskog roda, jer su bila radosni svedoci našeg nastanka. Drugo, reklo bi se da tu vidimo dve kategorije razumnih stvorenja: (1) „zvezde jutarnje“ i (2) „svi sinovi Božji“. Identitet „sinova Božjih“ je lako rešiva zagonetka, a i korisno je znati ko su oni u našoj priči. Ranije u Knjizi o Jovu, nalazimo sledeću interesantnu izjavu o njima: „Jednog dana su sinovi Božji izašli pred Gospoda, a među njima je bio i sotona. I reče Gospod sotoni: ’Odakle dolaziš?’ A sotona, odgovarajući Gospodu, reče: ’Obilazio sam zemlju uzduž i popreko’“ (Jov 1,6-7). Zapazite da se to okupljanje odvija u Božjem prisustvu. Zapazite takođe da su prisutni odnekud doputovali da bi se tu sastali. Oni su „došli“ sa drugih lokacija u svemiru koje očigledno predstavljaju njihov dom. Ti putnici su označeni kao „sinovi Božji“. Mada su sva bića koja je Bog stvorio u izvesnom smislu Njegova deca, ovde se taj naziv koristi u posebnom smislu. Isusov rodoslov u Evanđelju po Luki pomaže nam da to razumemo. Svaka osoba koja se pominje u tom porodičnom stablu predstavljena je kao „sin“ određenog ljudskog oca, sa izuzetkom Adama: „David, sin Jesejev, sin Ovidov, sin Vozov“, i tako lista ide sve dalje unatrag, dok najzad ne pročitamo: „Kainan, sin Enosov, sin Sitov, sin Adamov, sin Božji“ (Luka 3,31-32.37-38). I dok su svi ljudi sinovi Božji u posrednom smislu, na osnovu stvaranja, jedino Adam nije imao ljudske roditelje. On je „sin Božji“ u neposrednom smislu, jer nije potomak nijedne ljudske loze. Adam je praotac ljudskog roda. Kao takav, on je otac i poglavar- predstavnik čovečanstva u celini. Međutim, naš svet, planeta Zemlja sa svojim ljudskim rodom, nije jedini svet koji je Bog stvorio. Stih Jevrejima 1,2 izveštava nas da je Bog stvorio „svetove“ – u množini. A Otkrivenje 12,12 obraća se „nebesima i onima koji žive na njima.“ Svemir je naseljen. Naš svet je samo jedna od mnoštva naseljenih sfera. Pavle nam dalje nadopunjuje tu sliku obznanjujući da postoje „poglavarstva i… vlasti na nebesima“ (Efescima 3,10). Iz tog teksta proističu najmanje dva uvida: (1) svemir je naseljen bićima koja žive na stvarnim „mestima“ izvan planete Zemlje, i (2) te populacije funkcionišu u strukturiranim, uređenim društvima, jer tamo gde postoje „poglavarstva i vlasti“, moraju postojati i teritorije sa organizovanim grupama pojedinaca kojima se upravlja. Ako je Adam nazvan „sinom Božjim“ u posebnom smislu, na osnovu njegovog poglavarstva nad ljudskim rodom, onda je logično da „vladari“ drugih svetova takođe moraju biti „sinovi Božji“ kao poglavari sopstvenog carstva. Otuda, kad u stihu Jov 1,6 čitamo: „Jednog dana su sinovi Božji izašli pred Gospoda“, mi u stvari prisustvujemo zasedanju nebeskog saveta, na kom se Bog sastaje sa vođama svih svetova koje je stvorio. Dakle, ima smisla u tome što sotona, odgovarajući na Božje pitanje o mestu s kog dolazi, kaže da je došao „sa… zemlje“ (7. stih). Na osnovu te izjave, možemo zaključiti da su i ostali koji su prisustvovali tom sastanku, bili tamo kao predstavnici drugih planeta, jer je sotona polagao pravo na Zemlju kao na svet koji on predstavlja, te je, na osnovu toga, insistirao i na svom pravu da prisustvuje tom nebeskom okupljanju. Pošto smo tako odredili identitet „sinova Božjih“, koji su postojali i pre nego što je ljudski rod stvoren, obratimo sada pažnju na „zvezde jutarnje“ koje se pominju u stihu Jov 38,7. Stihovi Otkrivenje 1,20 i 12,4 takođe koriste pojam „zvezde“ kao simboličan naziv za red bića poznatih kao „anđeli“. Reč anđeo znači „glasnik“. Anđeli se nazivaju zvezdama, jer je njihov zadatak da svetlost Božjeg karaktera emituju ka svim naseljenim svetovima, raštrkanim po čitavom kosmosu. Ako Božji svemir predstavlja zapravo ogromno mnoštvo naseljenih svetova, onda je logično da to ogromno carstvo, veličine svemira, bude umreženo putem nekog složenog komunikacionog sistema. S obzirom da se njihova brojnost meri u milionima (Danilo 7,10), i da su sposobni da putuju brzinom svetlosti (Jezekilj 1,14), anđeli ispunjavaju tu vitalnu ulogu. Oni su ambasadori, koji putuju uzduž i popreko po čitavom svemiru, sa zadatkom da komuniciraju u Božje ime. Kao takvi, oni borave u Tvorčevom neposrednom prisustvu i, shodno tome, zauzimaju najviši položaj u Božjoj raspodeli vlasti, makar za izvesno vreme. Knjiga o Jovu, međutim, anđele ne naziva samo zvezdama, već „jutarnjim zvezdama“. A među tim jutarnjim zvezdama bila je jedna sa posebnim imenom i položajem. Njeno ime bilo je „Lucifer“, ime koje znači „sin (ili kći) jutra“ (Isaija 14,12). Reč jutro koja se tu koristi ne označava tek bilo koje jutro, već ukazuje na sam osvit stvaranja – na prvo jutro. Kao jutarnje zvezde, anđeli su prva vrsta razumnih, slobodnih stvorenja koja je Bog ikada stvorio, a među njima, Lucifer je bio prvi koji je izašao iz Tvorčeve ruke. On je bio sin zore stvaranja i najstarije je od svih inteligentnih bića. Jezekilj nam pruža dodatni uvid u identitet i položaj Lucifera: „Ti si pečat savršenstva, pun mudrosti i besprekorno lep“ (Jezekilj 28,12). To bi značilo da je Lucifer stvoren kao punina anđeoskog savršenstva, i da je služio kao uzor ili obrazac po kom su i svi ostali oblikovani. On je bio prva i najsjajnija od „Božjih zvezda“. Svaki drugi anđeo bi, prilikom svog „buđenja u postojanje“, ugledao ne samo Boga, već i Lucifera, anđela najbližeg Bogu i svog poglavara. To nam pomaže da razumemo zašto je čak trećina anđela – bića neverovatne inteligencije koja nije lako prevariti – krenula za Luciferom u njegovoj pobuni protiv Boga (Otkrivenje 12,4.7). On je bio njihov Bogom postavljeni vođa. Bio je stariji od njih, budući da je prvi stvoren. Bio je najbliži Bogu od svih stvorenih bića. Bio je potpuno savršen, oličenje privlačnosti, dopadljivosti i mudrosti (Jezekilj 28,12). Ako je iko poznavao Boga, bio je to Lucifer. Ako je iko mogao da ispreda laži o Bogu, pa još i da deluje ubedljivo u tom smelom poduhvatu, bio je to Lucifer. A on je to i učinio.

3. KRUNA STVARANJA

Hronologija koja nam je otkrivena u tekstu Jov 38,4-7 ukazuje da planeta Zemlja i ljudski rod predstavljaju završni čin u stvaranju vasione prema Božjoj zamisli. Prvo su stvoreni Lucifer i red anđela. Zatim su došli „svi sinovi Božji“ i njihove raznolike planete. Ljudski rod, Adam, Eva i njihovo potomstvo, nastali su poslednji. Međutim, kako se priča o stvaranju privodila kraju, svima je postalo jasno, uključujući i Lucifera, da ljudski rod, mada je zaista poslednji, nipošto neće biti najmanji po Božjem planu. Čovečanstvo je predstavljalo „veliko finale“ stvaranja i trebalo je da bude božanski pratilac u najprisnijem smislu reči. Ovde bi trebalo da zastanete i duboko udahnete. Jer, ovo što ćemo upravo otkriti toliko je neverovatno, da će vam možda biti teško da prihvatite. Razmišljajući o prirodi ljudskog roda, car David se pitao: „Šta je čovek da ga se sećaš, i sin čovečiji da ga obilaziš?“ (Psalam 8,4). Kao odgovor na to pitanje, Sveti Duh je pokrenuo Davida da napiše: „Učinio si ga malo nižim od anđela, slavom i čašću ovenčao si ga“ (Psalam 8,5). U Novom zavetu, apostol Pavle, citirajući Davidove reči, dodaje toj slici izuzetno važnu pojedinost: „Učinio si ga za neko vreme nižim od anđela“ (Jevrejima 2,7). Umetanjem reči „za neko vreme“, on poručuje da je čovekov niži položaj u odnosu na anđele zapravo samo privremeno stanje stvari u Božjem širem planu. Ako kažem: „Ostaću u ovoj sobi“, i onda stavim tačku, to bi značilo da ću ostati u toj sobi, možda i zauvek. Ali ako kažem: „Ostaću u ovoj prostoriji neko vreme“, rekao sam, u stvari, da će doći trenutak kada ću tu sobu napustiti. Ljudska bića nisu stvorena da bi trajno zauzimala položaj niži od anđela po Božjem planu, već da bi na kraju prevazišla anđele u odnosu bliskosti sa Bogom. Postoje tri biblijske metafore koje dodaju konceptualnu teksturu Pavlovoj smeloj tvrdnji o sudbini čovečanstva koja premašuje anđeosku: (1) nasleđe, (2) ustoličenje i (3) brak.

THE CROWN OF CREATION
Poreklo zla slika 10

4. NASLEĐE

To što je Isus Hristos „naslednik svega“ (Jevrejima 1,2), za nas ne predstavlja nikakvo iznenađenje. On to svakako jeste! Naravno! On je uzvišeni Božji Sin. Međutim, teško nam je da shvatimo šta se podrazumeva pod biblijskim izjavama poput ovih: „Ko pobedi, naslediće sve, i ja ću mu biti Bog i on će biti moj sin“ (Otkrivenje 21,7). „Sam Duh svedoči našem duhu da smo deca Božja, a ako smo deca, onda smo i naslednici – naslednici Božji i sunaslednici Hristovi…“ (Rimljanima 8,16-17). Kad pročitamo da je Hristos naslednik svega, možemo lako da stvorimo sliku o tome da On poseduje sve bogatstvo i svu vlast u svemiru. Ali kad čitamo da će spasena ljudska bića „naslediti sve“, skloni smo da to „sve“ svedemo na „nešto“. Na kraju krajeva, kako bi to što tu piše uopšte moglo biti istina? Mi smo, ipak, samo pala ljudska bića koja zaslužuju smrt. Ako bi nam Bog samo poštedeo život, i dao nam neku napuštenu planetu da se na njoj nastanimo, već i to bi bilo više nego dovoljno. Međutim, kad pročitamo da smo „sunaslednici Hristovi“, ne možemo zaobići činjenicu da je „sve“ što mi nasleđujemo isto kao i „sve“ što On nasleđuje. Postaje nam jasno da je Bog ovakvima poput vas i mene namenio izuzetno blagonaklonu sudbinu. A ako mislite da u tome nema nikakve logike, potpuno ste u pravu. U tome nema nikakvog smisla, ukoliko smatrate da nam Bog daje samo ono što zaslužujemo. Ali ima savršenog smisla u svetlu Njegove ekstravagantne blagodati. Bog je odlučio da prekorači sve granice u iskazivanju svoje ljubavi prema nama, time što nam je, kao Hristovim sunaslednicima, doslovno darovao čitav svemir, i postavio nas da vladamo nad njim zajedno sa Hristom.

5. USTOLIČENJE

A ako mislite da je naše nasleđe ekstravagantno, šta biste tek rekli o sledećem biblijskom obećanju: „Onome koji pobedi daću da sedi sa mnom na mom prestolu, kao što sam i ja pobedio i seo sa svojim Ocem na Njegov presto“ (Otkrivenje 3,21). E sada, nemojte odmah da zamislite neku ogromnu, kitnjasto ukrašenu stolicu na kojoj ćemo sedeti svi na gomili. To nije smisao slike prestola u ovom obećanju. To znači da ćemo imati status onih koji sede na prestolu u carstvu, odnosno, da ćemo upravljati svemirom zajedno sa Hristom. Kad pročitam tako nešto, ne znam da li da se nasmejem ili da zaplačem. Tako je zapanjujuća, tako duboko ponizna, a opet tako ohrabrujuća pomisao da Bog zaista namerava da vas i mene posadi na Hristov presto, da nas postavi u sam epicentar sveukupne vlasti nad svojim ogromnim, večnim carstvom. Kako zapanjujuće privlačno! Ista zamisao otkrivena je i proroku Danilu: „Tada će se carstvo i vlast i veličanstvo carsko pod celim nebom dati narodu, svecima Višnjega. Njegovo carstvo je večno i sve vlasti će Mu služiti i slušati Ga“ (Danilo 7,27). Ovde je našem zapanjenom umu predočeno čudo koje prevazilazi našu moć poimanja. Suvereni Bog je u svojoj blagodati odlučio da spasenom čovečanstvu podari vlast nad carstvima „pod celim nebom“, da ga učini drugim, odmah posle Sebe samog, po privilegiji da služi potrebama svih stvorenja. Isus je nagovestio taj veličanstveni plan kad je rekao: „Tražite carstvo Božije… Jer je Ocu vašem drago da vam da carstvo“ (Luka 12,31-32). To obećanje, kad se uzme upravo onako kao što i glasi, našem srcu deluje zaista zapanjujuće. Zastanimo za trenutak i razmislimo šta je sve obuhvaćeno tim pojmom, „carstvo Božje“. Možemo sastaviti listu na mnogo strana ili jednostavno izgovoriti dve biblijske reči koje opisuju naše nasleđe – „dobiće sve“ (Otkrivenje 21,7). Kad sve bude rečeno i urađeno u ovom velikom ratu između dobra i zla, sve što preostane biće uključeno u Božje večno carstvo – milioni anđela koji nisu pali i mnoštvo svetova koji nisu pali, a koje ne možemo ni da zamislimo. Upravo to carstvo biće predato pod našu službenu nadležnost, kada konačno budemo ustoličeni sa Hristom, jednostavno zato što je to Njemu „drago“. Prema Svetom pismu, anđeli okružuju Božiji presto i stoje pred njim: „Njegov presto beše plamteći oganj, točkovi njegovi razgoreli plamen… Hiljade hiljada služiše Mu; deset hiljada puta deset hiljada stajaše pred Njim“ (Danilo 7,9-10). Kao „heruvim zaklanjač“ (Jezekilj 28,16), Lucifer je nekada stajao bliže Božjem prestolu od svih drugih anđela. Ali, za razliku od anđela, koji stoje bliže ili dalje od tog prestola, spasena ljudska bića sedeće na njemu zajedno sa Hristom. Apostol Pavle tvrdi: „Mi ćemo carovati s njim“ (2. Timoteju 2,12). Carovati s Njim? Zapanjujuće, zaista! „Krst na Golgoti izaziva, i konačno će pobediti, svaku zemaljsku i paklenu silu. U krstu se sustiču svi uticaji i iz njega proističe sav uticaj. On je veliko središte privlačenja, jer se na njemu Hristos odrekao svog života u korist ljudskog roda. Ta žrtva je prineta s ciljem da se čovek vrati u svoje prvobitno savršenstvo; da, i više od toga. Prineta je da bi mu omogućila potpuni preobražaj karaktera, što ga čini više nego pobednikom. Oni koji Hristovom snagom budu savladali velikog neprijatelja Boga i čoveka, zauzimaće u nebeskim dvorovima viši položaj od anđela koji nikad nisu pali“ (E. V. Sinovi i kćeri Božije). Šta god ustoličenje spasenih značilo, u jedno možemo biti sigurni – to što će nam takva čast biti ukazana ni u kom slučaju nije odraz nečega što smo sami zaslužili, već pre odraz ljubavi koja je tako ponizna i nesebična, da našim ustoličenjem Božja slava neće ni u najmanjoj meri biti umanjena. Naprotiv, to će je samo još više uvećati. Kao što Pavle rečito kaže: „Kroz naše jedinstvo sa Hristom Isusom, On nas je s Njim vaskrsao, da bismo s Njim i vladali u nebeskom svetu. Učinio je to da bi za sva vremena obznanio izuzetnu veličinu svoje blagodati, što se ispoljila kroz ljubav koju je prema nama pokazao u Hristu Isusu“ (Efescima 2,6-7). „Ustoličenje spasenih biće večno svedočanstvo o Božjoj milosti“ (E. V. Čežnja vekova).

full-body-portrait-of-seneca-being-stoic-in-a-fancy-house-dark-background-detailed-realistic--8-91712909
very-sad-russian-bride-and-groom-sitting-in-a-room-realistic-photo-8k-167254431

6. BRAK

Pa ipak, nasleđe i ustoličenje znače vrlo malo u poređenju sa najvišom od svih počasti. Bog svemira izabrao je ljudski rod, uključujući vas i mene, da budemo Njegova nevesta. Slušajte Ga dok se svečanim tonom obraća vašem srcu: „Uzeću te sebi za ženu zauvek. Biću ti odan i veran. Pokazaću ti svoju ljubav i samilost. Biću veran tebi, svojoj ženi. Tada ćeš upoznati Gospoda“ (Osija 2,19-20). Nije nam poznat nijedan odnos intimniji od braka. Bog to zna, jer je iskustvo braka deo Njegove svesne zamisli za nas. A budući da je naše srce pozvao u tako svetu i ekskluzivnu vezu sa samim Sobom, On dakle koristi brak kao simbol odnosa kakav ima na umu. Pavle citira 1. knjigu Mojsijevu (Postanak) 2,24, a onda nas izveštava da brak upućuje na jednu dublju duhovnu tajnu: „Kao što Pismo kaže: ’Zato će čovek ostaviti oca i majku i sjediniti se sa ženom svojom, i dvoje će postati jedno.’ U tim rečima je skrivena duboka istina, za koju ja smatram da se odnosi na Hrista i Crkvu“ (Efescima 5,31-32 – TEV). Duboka, skrivena istina o kojoj Pavle tu govori, u stvari je uzvišena sudbina spasenog čovečanstva kao Hristove neveste. Bog za nas ima na umu nešto što trenutno prevazilazi našu sposobnost poimanja. Nešto se mora doživeti da bi se razumelo, i upravo to je slučaj kad govorimo o našem braku sa Hristom. To prkosi pukom intelektualnom razumevanju. Ipak, što potpunije budemo iskusili pomirenje koje je Isus ostvario za nas, to ćemo više uviđati veličanstveno čudo u tome ko smo mi zaista po Božjem planu. U našoj vezi s Njim, trenutno smo u fazi udvaranja. On nas osvaja i zadobija, otkrivajući našem umu lepotu svog karaktera, da bi naša ljubav prema Njemu sazrevala. Ipak, nećemo biti svesni pune stvarnosti našeg identiteta kao Hristove neveste sve do samog venčanja. U istoriji spasenja nastupiće trenutak kada će crkva biti duhovno „spremna“ da uđe u bračne odaje sa svojim Gospodom. Ceo svemir koji nas posmatra biće svedok naše spremnosti, i objaviće to: „I čuh nešto kao glas velikog naroda, kao šum mnogih voda i zvuk silnih gromova, kako govori: ’Aleluja! Jer caruje Gospod Bog Svedržitelj! Radujmo se i veselimo se i dajmo Mu slavu, jer je prispela svadba Jagnjetova, i žena Njegova se pripremila.’ I bi joj dano se da se obuče u fino platno, čisto i belo, jer to fino platno predstavlja pravedna dela svetih“ (Otkrivenje 19,6-8 – NKJV). Božja namera da nas učini svojom nevestom za sva vremena daje smisao našem ustoličenju i ogromnom nasleđu. Imajmo na umu da je careva nevesta zapravo carica, i da, na osnovu njihove bračne veze, sve bogatstvo i sva vlast cara pripadaju i njoj. Pa ipak, ako se udala iz ljubavi, sve to ne predstavlja ništa u poređenju sa prijateljstvom njenog muža, koji je igrom slučaja i car. Smisao Božjeg plana za nas je ljubav, a ne bogatstvo i vlast. Čovečanstvo je dovedeno u postojanje da bi postalo Hristova nevesta. Bog nas poziva da se venčamo s Njim… Iz ljubavi… A opet, pričinjava Mu najveće zadovoljstvo da nam, uz to, podari i čitav svemir.
Požurujmo, dakle, dan svog venčanja, tako što ćemo postajati sve više nalik našem Spasitelju
po karakteru!

7. ALI ZAŠTO MI?

U ovom trenutku ne možemo a da se ne zapitamo: Zašto baš mi? Prema biblijskom izveštaju, sveti anđeli koji kruže oko Božjeg prestola bića su velike mudrosti, izuzetne lepote i neverovatne moći. U prilog im ide i to što su se hrabro oduprli luciferijanskoj pobuni, tokom koje je njihov anđeoski zapovednik uspeo da jednu trećinu njihovih drugova uvuče u sveopštu pobunu protiv Boga. Oni su oduvek voleli i obožavali svog Tvorca. Ostali su Mu verni i pod najtežim pritiskom i pri suočavanju s najprepredenijim obmanama. A onda, za razliku od toga, pogledajmo ljudski rod. Pridružili smo se sotoni u njegovom pohodu mržnje protiv Stvoritelja. Utonuli smo duboko u mrak prevare i razornog ponašanja. Rasturili smo svet koji nam je Bog dao, a uporedo s tim, slomili smo i Njegovo srce. Zašto bismo mi seli na presto umesto anđela? Nisu li oni superiorniji u odnosu na ljudski rod, posebno u svetlu činjenice da smo mi samo horda palih odmetnika? Nisu li oni u najvećoj meri dostojni takve časti, dok smo je mi u potpunosti nedostojni? Istina o tome je dovoljna da zadrhtimo, međutim, Božja zamisao za nas nije pitanje dostojnosti niti superiornosti, već najpre plana, a zatim i blagodati. Kad je stvorio čoveka prema svom liku, Bog je stavio krunu na svoje stvaralačko delo. „Celo nebo se duboko i s radošću interesovalo za stvaranje sveta i čoveka. Ljudi su bili jedan novi i poseban red bića“. „Čovek je predstavljao krunsko delo Božjeg stvaranja – bio je načinjen po Božjem liku, i zamišljen kao pandan Bogu… Čovek je veoma drag Bogu, jer je oblikovan prema Njegovom liku“. Šta je to bilo tako novo i posebno u vezi sa čovečanstvom? Šta je učinilo da baš ovaj oblik života bude kruna stvaranja i pandan Bogu? Odgovor leži u činjenici da je ljudski rod stvoren kao slika i prilika ljubavi koja postoji unutar samog Božanstva (1. Mojsijeva 1,26.27; 1. Jovanova 4,16). Kada je rekao: „Načinimo čoveka po svom obličju, da liči na nas“, Bog je ispisivao deo priče o stvaranju koji se razlikovao od svih prethodnih delova. Ljudski par i sve njihovo potomstvo nakon njih načinjeni su tako da iskuse i otkriju dimenzije božanske ljubavi do tad poznate samo unutar prisnog kruga božanskog zajedništva. Slično Elohimu – trojedinom Bogu – trebalo je da Adam i Eva budu dve jedinke, ali da istovremeno budu i „jedno“ – uzajamno isprepleteni u jedinstvenom smislu (1. Mojsijeva 2,18.23.24). Kao muško i žensko, par koji se uzajamno nadopunjuje, trebalo je da zajedno sklope (prikažu) najsavršeniju reprodukciju Božjeg lika (1. Mojsijeva 1,26.27). Bili su duhovno osposobljeni da spoznaju višu tajnu Božje ljubavi. Kroz iskustvo uzajamne ljubavi u braku, trebalo je da dostignu zrelost karaktera koja bi ih pripremila za bliskost sa trojedinim Bogom na najdubljem nivou koji je dostupan stvorenim bićima. U tom pogledu čovečanstvo je jedinstveno među svim stvorenjima. Bog nas je stvorio za zajedništvo sa Sobom na dubini do koje anđeli ne mogu da se probiju. Šta god da su anđeli – bilo da su androgena stvorenja ili nešto sasvim drugačije od bilo čega što trenutno možemo da zamislimo – oni nisu muški i ženski činioci intimne ljubavi. Najbolji zaključak do kog možemo doći na osnovu Biblije, jeste da su anđeli zajednica aseksualnih pojedinaca. Ljudi su, s druge strane, skup parova i porodičnih zajednica koje učestvuju u ciklusu razmnožavanja, na osnovu čega svaki par može, putem duhovnog venčanja, da postane kao jedno – srcem, umom i dušom. To je najviše što stvorena bića mogu da se približe uključenosti u stvaranje i otkrivanje jednosti Božanstva. Ipak, treba imati na umu da sam ciklus reprodukcije ne uzdiže ljude iznad anđela. Čak se i slonovi i miševi razmnožavaju. Međutim, reprodukcija na ljudskom nivou podrazumeva mnogo više od pukog biološkog razmnožavanja. Ona podrazumeva donošenje na svet novih duhovnih bića – pri čemu svako od njih poseduje slobodnu volju, potpuno jedinstven identitet i sposobnost da spozna i odražava sasvim različite aspekte Božjeg „okeanskog“ karaktera. Mi se razlikujemo od anđela po svojoj većoj sposobnosti da iskusimo i otkrijemo Božju ljubav. „Kada Isus, veliki Učitelj, iznosi svoje pouke koje ljudi treba da nauče iz otvorene knjige prirode, On im otvara oči za razumevanje pažnje koja se stvorenjima pridaje srazmerno položaju koji zauzimaju na lestvici stvaranja. Ako poljska trava, koja je danas tako lepa da naša čula uživaju u njoj, a već sutra biva pokošena i spaljena, zadobija toliku Božju pažnju, koliko će više pažnje On posvetiti čoveku koji je stvoren po Njegovom liku. Zato nikako ne možemo preuveličati vrednost ljudske duše niti pažnje koju Nebo poklanja čoveku“ (Ellen White, Manuscript Releases, Vol. 15, p. 100). Naravno, anđeli su takođe stvoreni da žive unutar stvarnosti Božje nesebične ljubavi usmerene ka drugima. Zapravo, sva stvorena bića odražavaju tu ljubav do određenog stepena savršenstva. Ali ta višeslojna dubina Božje ljubavi je kao nepregledni, bezgranični okean. Mada i jednostavan poljski cvet otkriva nešto o Bogu, ima još mnogo toga što on čak ni približno ne može da otkrije. Životinjsko carstvo dočarava mnogo više toga od cveta, a ipak ostavlja nedorečenim čitavo bogatstvo većih čuda. Anđeli se uzdižu visoko iznad cvetova i životinja kao složena, osećajna stvorenja zadivljujuće lepote i neverovatne mudrosti. Oni ne samo da otkrivaju Božju ljubav, već je, kao svesna stvorenja sa slobodnom voljom, takođe i praktikuju. Pa ipak, postoji nešto više u vezi sa Božjom ljubavlju što se može iskusiti i obelodaniti. Tu ljudski rod stupa na scenu. Mi smo stvoreni da dosegnemo taj najviši nivo iskustvene povezanosti sa Božjim srcem. U bliskosti sa Bogom, i kao Njegov predstavnik u svemiru kao celini, čovečanstvo je trebalo da bude vrhunac Božjeg samootkrivenja. Zato je ljudski rod postao poseban predmet sotonskih napada, i zato Biblija insistira na tome da se ljudska seksualnost čuva u svetosti, uz najstrožu bračnu vernost i moralnu čistotu. To je embrionalna slika Boga u čovečanstvu, koja nam daje potencijal za otkrivanje božanskog karaktera sa uvek novom jasnoćom, što sotona tako žestoko mrzi i odlučno nastoji da upropasti. Kad je izazvao pad čoveka, namera kušača bila je da spreči da se Božji lik otkrije pred očima posmatrača iz celog svemira. Ali, avaj, on nije predvideo „neverovatnu blagodat“ kao Božji odgovor na čovekov pad. Njegov um, zaokupljen samim sobom, nije mogao ni da zamisli da će nas Bog i dalje voleti, da će nas milostivo voditi od pada do potpune obnove, i da će onda sprovesti svoj prvobitni plan kao da se nikad nismo pobunili. Pavle nas uči da je ustoličenje spasenog čoveka deo Božje „večne namere koju je ostvario u Hristu“ (Efescima 2,6; 3,11). Drugim rečima, čovekova uzvišena sudbina nije bila neka naknadna zamisao za Boga, već je oduvek bila prisutna u Njegovom srcu, kao tajna koja je trebalo da se otkrije u određeno vreme. Ljudski položaj u sistemu Božje vladavine, kao i uloga anđela, deo su prvobitnog božanskog plana. Reč je o prirodi stvari u skladu sa Božjim namerama. Ljudi su ono što jesu prema božanskom uređenju. I anđeli su ono što jesu prema božanskom uređenju. Njih je Tvorac načinio da ispune određenu ulogu u Njegovom carstvu, a i mi smo takođe stvoreni da ispunimo određenu ulogu. Oni su „službeni duhovi“, a mi smo u fokusu njihove službe (Jevrejima 1,14). A ta služba stremi određenom cilju – naime, da na kraju odemo korak dalje od njih u odnosu prema Bogu (Jevrejima 2,7). Njihov zadatak je da služe našim duhovnim potrebama, s ciljem da nas isprate do praga koji sami ne mogu da pređu, do vela kroz koji njihov pogled ne prodire. Odatle se krećemo naviše, i ulazimo, bez njih, tamo gde nas čeka naša jedinstvena sudbina prisnog zajedništva sa Ocem, Sinom i Svetim Duhom. Anđeli su trenutno učitelji i upravitelji nad sinovima i kćerima Božjim. Oni nas gurkaju napred i štite kao decu koja su u procesu odrastanja. Ali kada sazrimo do punog rasta muškaraca i žena u Hristu, taj odnos će se promeniti, i mi ćemo stupiti u vezu sa Bogom koja je izvan njihove sfere delovanja. U tom trenutku naše uloge će se preokrenuti, i mi ćemo postati njihovi učitelji i upravitelji. Pavle kaže: „Bog, koji je Tvorac svega, skrivao je svoju tajnu tokom svih prošlih vekova, da bi u današnje vreme, preko crkve, anđeoski vladari i sile u nebeskom svetu spoznali Njegovu mudrost u svim njenim različitim oblicima. Bog je to učinio po svojoj večnoj nameri, koju je ostvario kroz Hrista Isusa, Gospoda našeg. U jedinstvu sa Hristom i na osnovu vere u Njega imamo smelost da sa punim pouzdanjem uđemo u Božje prisustvo“ (Efescima 3,9-12 – TEV). Postoje „različiti oblici“ božanske mudrosti, skrivene dimenzije Božjeg karaktera, koje se mogu otkriti samo posredstvom ljudi. Na kraju će Hristova crkva stajati kao Božji najviši predstavnik u svemiru kao celini. „Od samog početka Božji plan je bio da se preko Njegove crkve svetu pokaže Njegova punina i dovoljnost. Pripadnici crkve koje je On iz tame dozvao u svoju čudesnu svetlost, treba da raznose Njegovu slavu. Crkva je riznica bogatstva blagodati Hristove, i kroz Crkvu će se na kraju pojaviti, čak i pred ’poglavarima i vlastima na nebesima’, konačan i puni prikaz Božje ljubavi (Efescima 3,10)“. Ako se pitate šta anđeli misle o tom planu, setite se da su oni bezgrešna stvorenja, i da nisu okaljani egocentričnošću koja opterećuje naše misaone procese. Oni su potpuno nesebična bića koja ne osećaju ljubomoru niti poniženje, dok obavljaju svoj Bogom dani zadatak da služe nama. Pitanje superiornosti javlja se samo u srcima palih bića. Anđele ne motiviše briga o sebi! Njima njihovo zanimanje, zapravo, pričinjava veliku radost. „Anđeli slave nalaze svoju radost u davanju – deljenju ljubavi i neumornom bdenju nad dušama koje su pale i izgubile svoju svetost. Nebeska bića se trude da zadobiju ljudska srca. Ona u ovaj mračni svet donose svetlost iz nebeskih dvorova. Blagim i strpljivim služenjem deluju na ljudski duh, da bi izgubljene doveli u zajedništvo sa Hristom, još prisnije od onog koje su sami u stanju da spoznaju“ (E. V. Čežnja vekova).

Question Mark Icon Solving Problem Solution Concept
galaxy-view-from-earth-4k-future-out-of-space-brilliant-430112857

8. CENTAR VASIONE

Kada se veliki rat između dobra i zla završi, Bog će svoj večni dom podići ovde na planeti Zemlji. Samo središte pobune, gde je Božji Sin razapet, postaće centar vasione. Jovan je ugledao svet ljudi u njegovom konačnom obliku, i zapazio nešto o njegovom odnosu prema nebeskim svetovima: „Sada videh novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše. Ni mora više nije bilo. Tada ja, Jovan, videh sveti grad, Novi Jerusalim, kako silazi s neba od Boga, pripremljen kao nevesta ukrašena za svog muža. I čuh jak glas s neba kako govori: ’Evo, šator Božji je sa ljudima, i On će prebivati s njima, i oni će biti Njegov narod. Sam Bog će biti s njima i biće njihov Bog’“ (Otkrivenje 21,1-3). Ovde na Zemlji biće podignut Božji grad. Sa ovog malog sveta, koji je nekad bio toliko mučen zlom i patnjom, Car Isus i Njegova nevesta vladaće ogromnom mrežom stvorenih bića. Ovde će, takođe, sva stvorenja iz svih delova svemira dolaziti da se poklone Bogu. Jovan kaže: „Šator Božji“ – mesto bogosluženja – „je sa ljudima“. Isaija kaže: „Od mladine do mladine, i od subote do subote, dolaziće svako telo da se pokloni preda mnom, govori Gospod“ (Isaija 66,23). Gde će svako telo dolaziti na subotnje bogosluženje? Tamo gde je Bog, naravno – upravo ovde na ovu planetu koju zovemo svojim domom. Zemlja će kroz svu večnost biti mesto na kom će se sva stvorena bića okupljati da bi uzela učešća u bogosluženju. Zamislite kako će to izgledati – biti planeta domaćin kad mnoštvo bića iz celog svemira izađe pred svog Tvorca! „Na mestu na kom je greh obilovao, Božja blagodat obiluje mnogo više. Sama zemlja, to polje koje sotona smatra svojim, treba da bude ne samo otkupljeno već i uzvišeno. Naš mali svet, pod prokletstvom greha, jedina tamna mrlja u Njegovoj slavnoj tvorevini, biće počašćen više od svih drugih svetova u Božjoj vasioni. Ovde, gde se Sin Božji nastanio među ljudima, gde je Car slave živeo, stradao i umro – ovde će, kada On sve bude obnovio, šator Božji biti sa ljudima…“ (E. V. Čežnja vekova). Spasenje i uzvišenje čovečanstva je nešto u šta, prema Petrovim rečima, „i anđeli žele da zavire“ (1. Petrova 1,12 – TEV). A mi ćemo biti njihovi vodiči. Kad budemo primali beskrajne reke posetilaca iz dalekih nebeskih carstava, naše najradosnije zanimanje biće da im pomažemo u proučavanju Božjeg karaktera. Za svete anđele i svetove koji nisu pali, spasonosna blagodat je kao prelepa slika, okačena pred njihovim začuđenim, besmrtnim pogledom. Oni posmatraju tu sliku, ali na slici smo mi! Anđeoska srca znaju za Božju ljubav koja oprašta na osnovu onoga što vide, ali mi je poznajemo iz ličnog iskustva. Oni ne znaju kakav je osećaj biti spasen samo milošću Božjom. Ali mi to znamo, i zato ćemo kroz svu večnost iznositi dokaze o Božjoj blagodati, radi njihovog sve dubljeg osvedočenja (promišljanja o njoj). Oni se nikad neće umoriti od slušanja te priče, a mi se nikad nećemo umoriti od pronalaženja načina da je sve jasnije izložimo. „Naš mali svet je udžbenik vasione. Božja divna namera blagodati, tajna spasonosne ljubavi, tema je u koju ’i anđeli žele da zavire’, i to će biti tema njihovog izučavanja kroz beskrajne vekove. Izbavljena kao i bezgrešna bića naći će u Hristovom krstu svoju nauku i svoju pesmu. Postaće očigledno da je slava koja blista sa Isusovog lica zapravo slava samopožrtvovane ljubavi. U svetlosti sa Golgote jasno će se videti da je zakon ljubavi spremne na samoodricanje – zakon života na zemlji i nebu – da ljubav koja ’ne traži svoje’ ima svoj izvor u Božjem srcu“ (E. V. Čežnja vekova). Evo, došli smo do kraja našeg putovanja, dragi prijatelju. I zato te pitam, šta kažeš na sve ovo? Možeš li da zamisliš bilo koji poziv, bilo kakvu privilegiju, bilo koju sudbinu poželjniju od one koju je Bog za tebe planirao? Možeš li da se setiš bilo čega što ovaj svet ima da ponudi, a što bi moglo, i u najmanjoj meri, da se uporedi sa mestom koje ti je On pripremio? Zar ne osećaš da te On voli zaista neverovatnom ljubavlju, ljubavlju u kojoj možeš da nađeš svoju najveću radost i najdublje zadovoljstvo, ako se jednostavno prepustiš Njemu? Zar nećeš da prihvatiš Njegovu blagodat već ovog trenutka, jednom zauvek, i da se nikad ne osvrneš za sobom?