PSIHOLOGIJA

POGLEDAJTE

PSIHOLOGIJA

Psihologija kao nauka bavi se izučavanjem čovekove duše (grčki „psihe“). Savremena istraživanja upućuju nas na neophodnost holističkog, tj. celovitog pristupa u nauci, koji podrazumeva istovremeno obraćanje pažnje na fizički, psihički i duhovni aspekt čovekovog bića. Duhovna dimenzija čovekovog bića utiče na njegovu psihu – dok vera i nada donose vedrinu, mir i volju za stvaranjem, često prisutan osećaj besmisla uzrokuje melanholiju, depresiju i smanjenu kreativnost. Tako i nebrižljiv odnos čoveka prema sopstvenom telu dovodi do posledica na mentalnom planu – neispavanost i loša ishrana pogađaju nervni sistem, smanjuju mentalne sposobnosti, a u drastičnijim slučajevima uzrokuju neurološke ili čak duševne bolesti. S druge strane, postoje psihosomatske bolesti, koje dokazuju uvek prisutan uticaj negativnih mentalnih stavova ili duševnih smetnji na telesno zdravlje. Savremena saznanja o međusobnoj povezanosti tela, psihe i duha dovela su do promene načina razmišljanja i promene pristupa u nauci. Tako npr. savremena definicija zdravlja uključuje fizičko, mentalno, socijalno i duhovno blagostanje. I materijali koji su pred vama obrađuju psihološke teme na sveobuhvatni način, smeštajući otkrića savremene psihologije u jedan širi duhovni referentni okvir. Verujemo da će vam ponuđeni materijali pomoći da šire sagledate izazove i probleme sa kojima se susrećete, i da živite životom punine već danas, koristeći sve svoje potencijale.