Patrijarsi i proroci

istorija borbe izmedu dobra i zla

Audio knjiga

Patrijarsi i proroci

»Čežnja vekova« je poklon svakoj osobi koja voli dobru knjigu. Ova knjiga zaslužuje značajno mesto među mnogima koje su do sada napisane, jer kao retko koja opisuje požrtvovanost, ljubav, pravdu i mudrost koju je svet mogao da vidi u životu i rečima Isusa Hrista.

PATRIJARSI I PROROCI
1. Zašto je greh bio dozvoljen
2. Stvaranje
3. Kušanje i pad
4. Plan otkupljenja
5. Kušanje Kajin i Avelj
6. Sit i Enoh
7. Potop
8. Posle potopa
9. Doslovna sedmica
10. Vavilonska kula
11. Pozivanje Avrama
12. Avram u Hananu
13. Proba vere
14. Uništenje Sodoma
15. Isakova ženidba
16. Jakov i Isav
17. Jakovljevo bežanje i nezadovoljstvo
18. Noć borbe
19. Povratak u Hanan
20. Josif u Egiptu
21. Josif i njegova braća
22. Mojsije
23. Egipatska zla
24. Praznik Pashe
25. Izlazak iz Egipta
26. Od crvenog mora do Sinaja
27. Izrailj dobija Zakon
28. Idolopoklonstvo u podnožju Sinaja
29. Sotonino neprijateljstvo prema Zakonu
30. Svetilište i službe u njemu
31. Greh Nadava i Avijuda
32. Zakon i zavet
33. Do Sinaja do Kadisa
34. Dvanest uhoda
35. Korejeva buna
36. U pustinji
37. Voda iz stene
38. Putovanje oko Edoma
39. Osvajanje Vasana
40. Valam sin Verov
41. Otpadništvo na Jordanu
42. Ponovljeni Zakon
43. Mojsijeva smrt
44. Prelaz preko Jordana
45. Pad Jerihona
46. Blagoslovi i prokletstva
47. Sklapanje veza sa Gavaonjanima
48. Podela Hanana
49. Poslednje reči Isusa Navina
50. Deseci i prinosi
51. Božije staranje za siromašne
52 Godišnji praznici
53. Rane sudije
54. Samson
55. Dete Samuilo
56. Ilije i njegovi sinovi
57. Kovčeg zaveta u rukama fariseja
58. Proročke škole
59. Prvi vladar u Izrailju
60. Saulova drskost
61. Saul odbačen
62. Davidovo pomazanje
63. David i Golijat
64. David kao begunac
65. Davidova velikodušnost
66. Saulova smrt
67. Drevno i savremeno vračanje
68. David u Siklagu
69. David pozvan na presto
70. Davidova vladavina
71. Davidov greh i pokajanje
72. Avesalomova pobuna
73. Davidove poslednje godine